top of page
2IMG_20211227_190412_01.jpg
perus-instagram.jpg
IMG_20220130_145444_01.jpg

PUHEENI VALTUUSTOSSA ja muissa tilaisuuksissa:

Valtuustopuhe 15.2.2021 ''Hyvää elämää ikääntyneenä suunnitelma.

Olemme tärkeän asian äärellä. 

Käsittelemme HYVÄÄ ELÄMÄÄ IKÄÄNTYNEEN 2025 SUUNNITELMAA.

 

Heti alkuun voimme todeta, että Perussuomalainen valtuustoryhmä on tyytyväinen kuulemaansa ja voimme todeta, että laadittuun suunnitelmaan Ikäihmisten tarpeisiin Rovaniemellä on paneuduttu. 

 

Suunnitelman valmistelua on ohjannut ohjausryhmä joka on tehnyt hyvää työtä. Valmistelussa on kuultu laajasti eri toimijoita ja kuntalaisia koronan sallimissa rajoissa.

 

Laadittu suunnitelma on lakisääteinen ja se antaa vastauksen moneen tärkeään kysymykseen kuiten: Miten turvata ikääntyneen väestön hyvinvointi ja miten ikäihmisemme ovat toimintakykysiä entistä pitempään.

 

Suunnitelmassa on huomioitu ja kartoitettu laajasti nykytilanne, 

- ikääntyneiden määrän kasvu pitkälle tulevaisuuteen.

- Ikäystävällinen asuin- ja elinympäristö sekä asumispalveluiden tarve ja niihin varautuminen.

- Yhteistyön järjestäminen eri toimijoiden kesken sekä

-palvelujen nykytila ja palvelutarpeen kavuun varautuminen sekä tavoitteet ja toimenpiteet joilla palvelutarpeen kasvupaineisiin tullaan vastaamaan.

 

Suunnitelman toteutuksen yhdeksi työkaluksi voisi nostaa kaupungin toteuttaman hyvinvointikertomuksen analysoinnin osaksi ikäihmisten palvelutarpeen kartoitusta. 

Hyvinvointikertomuksessa on pureuduttu laajasti alueemme ihmisten arjen toimintojen toimivuuteen joten näkisimme tämän tärkeänä työkaluna asiassa.

 

Suunnitelma aukaisee tärkeää asiaa. 

MITÄ ON IKÄYSTÄVÄLLISYYS: 

 

Se on monialainen asia? Se on asennetta joka riippuu meistä kaikista.

Se on kaavoituksen, ulkotilojen ja rakennusten suunnittelua toimiviksi, se on liikenteen suunnittelua, asumista, sosiaalista osallistumista, se on arvostusta ja osallistuvuutta, se on yhteiskunnallista osallistumista työelämään ja tiedonvälitystä ja se sisältää myös sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisen. Joten voimme todeta että olemme ison ja laajan asian äärellä.

 

Me Perussuomalaiset haluamme kuitenkin nostaa tästä isosta ja laajasta kokonaisuudesta yhden tärkeän osa-alueen jota voisimme tarkastella hieman syvemmin, koska siitä kaikki toiminta mielestämme lähtee nyt ja myös pitkälle tulevaisuudessa.

 

Hyvää elämää Ikääntyneenä suunnitelmassa tuotiin esille MYÖNTEISEN VANHUSKÄSITTEEN VAHVISTAMIEN. Tämä asia pitäisi nostaa yhdeksi toiminnan kärkihankkeeksi jolla vahvistetaan Ikääntyvien hyvinvoitia pitkälle tulevaisuuteen. 

 

Tämä tärkeä osa-alue pitää lähteä rakentamaan jo varhaiskasvatuksen toiminnasta jossa aktiivisia ikäihmisiämme osallistettaisiin varhasikasvatuksen päivärutiineihin, niin nuoriso jo opinpolkunsa alkuvuosista saisivat kosketukset ikäihmisiin ja siitä alkaisi myönteisen VANHUSKÄSITTEEN VAHVISTAMINEN johonka nuori jo opinpolkunsa alkumetrillä OSALLISTETTAISIIN. 

 

Sillä jokainen meistä tietää ja tunnistaa sen että nykyajan ikäinminen on voimavara jolla olisi paljon positiivista annettavaa yhteiskunnallemme elämän eri osa-alueilta.

 

Ikäihmisten asian ottaminen osaksi koululaisten opintoja muun muassa osana työharjoittlelua loisi pohjaa hyvälle ikäihmisten huomioimiselle.

Näin luotaisiin toimintamalli, mikä tukisi myönteisen vanhuskäsitteen vahvistamista. Jolloin myös Ikäihmiset tuntisivat olevansa osa toimivaa yhteiskuntaa nykyisen laitostamisen sijaan. 

 

Nostaisimmy myös käytännön toimenpiteenä seuraavat kysymykset: 

 

1) Millä estettäisiin Ikäihmisen yksinäisyyden tuomaa turvattomuutta ? 

Tämä asia koskettaa myös muitakin ikäryhmiä kuten syrjäytymisvaarassa olevia nuoria joita heitäkin on yhteiskunnassamme paljon.

 

2) Sekä kysymme mien Rovaniemi huomio taajama-alueen ulkopuolella olevien ikäihmisten arjen sujuvuuden..?

 

Lopuksi kiitämme kaikki ikäihmisten hoivatyöhön osallistuvia tahoja. TEETTE HIENOA TYÖTÄ.

 

Edellä esitetyn perusteella, Perussuomalainen valtuustoryhmä on tyytyväinen kuulemaansa ja hyväksyy esitetyn HYVÄÄ ELÄMÄÄ IKÄÄNTYNEENÄ 2025 SUUNNITELMAN jolla ikäihmisten elämisen laatua pyritään parantamaan pitkälle tulevaisuuteen.

 

Rovaniemellä 15.2.2021

Matti Henttunen

Rovaniemen Perussuomalaisten valtuustoryhmä

 

 

Eduropuhe 4.9.2018

Hei, olen Matti Henttunen Rovaniemeltä. Kiitän tapahtuman järjestäjiä kutsusta ja mahdollisuudesta kertoa lyhyesti näkemyksiäni työelämästä ja työllistymisestä sellaisena kuin sen itse näen. Hyvät ystävät, tällä hetkellä Suomi elää nousukautta. Tämän osoittavat useat talouselämän mittarit ja tunnusluvut. Talouselämän kasvu näkyy Rovaniemellä erityisesti rakentamisen ja matkailun aloilla. Lapin pääkaupunki kasvaa. Kaupungissamme rakennetaan ja tämä näkyy kaikkialla. Toinen asia, minkä katukuvastamme näemme on kasvava turistien määrä. Perinteisesti Rovaniemi on ollut matkailukaupunki, mutta viime vuosina matkailun kasvu on ollut huomattavaa. Talvisesongissa muun muassa Aasialaiset matkailijat ovat löytäneet. Joulupukkimme, Joulupukin Pajakylän ja tämä näkyy katukuvassa.

 

Rovaniemeä on vanhastaan totuttu pitämään opetus- ja hallintokaupunkina. Sitä me toki olemme edelleenkin. Aikaisempina vuosina valtionhallinto- ja opetustehtävät ovat olleet merkittävä työnantaja alueellamme. Aiemmin mainitsemani matkailun kasvu on osoitus rakenteellisesta muutoksesta, jossa elämme nyt ja jossa olemme eläneet jo jonkin aikaa. Tämä tarkoittaa sitä, että yhä useammin alueemme työllistävä työnantaja on palvelualalla toimiva, esimerkiksi hotelli- ja ravintolayritys tai vaikkapa aktiviteettipalveluita tuottava elämysmatkailuyritys.

 

Tämän hetken suuri haaste koko Suomessa, ei siis pelkästään meillä täällä Lapissa tai Rovaniemellä on työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaamisongelma. Meillä on siis työvoimapula tietyistä osaajista ja toisen alan osaajia on samanaikaisesti runsaasti. Tiettyjä toimialoja vaivaavaan työvoimapulaan on Työvoimahallinnon ja koulutusjärjestelmämme vastattava. Reakoimisajan tulee olla lyhyt. Itselläni on oma rooli kaupunginhallinnossa. Olen kunnanvaltuuston ja kaupunginhallituksen jäsen. Sen lisäksi toimin muun muassa tämän Eduron hallituksessa ja Lapin työllisyyskokeilun ohjausryhmässä. Ammatiltani olen yrittäjä, joten kosketuspintaa työllistämiseen ja työllistymisen haasteisiin on. Yrittäjyys, koulutus ja kaupungin rooli näissä on asia, joka pitää saada toimimaan. Näiden kolmen tahon: Yrittäjien, koulutuksentarjoajien ja koulutuksen mahdollistajien on toimittava yhdessä ja puhuttava samaa kieltä. Mielestäni, kaupungin tehtävä on luoda alueemme elinkeinoelämälle ja yrityksille sellaiset toiminta- ja työllistämisedellytykset, jotta alueemme yritykset pystyvät kasvamaan, luomaan niitä aitoja uusia työpaikkoja ja työllistämismahdollisuuksia sekä sitä kautta tuomaan hyvinvointia alueellemme.

 

Tämä näkyy pitkässä juoksussa meidän kaikkien ruokapöydässä. Koulutuksen tarjoajan merkittävä tehtävä on kartoittaa alueemme työllistävien kasvuyritysten tarpeet ja vastata niihin. Tämän on oltava yksi perustehtävistä. Kärjistäen voin sanoa, että on turha kouluttaa Merilevänosaajia alueelle, jossa ei ole meriä. Olen ollut seuraamassa Rovaniemellä järjestettyjä työvoiman info- ja rekrytointitapahtumia. Useissa tällaisissa haettiin mm. kaivosalan ihmisiä oppiin ja sitä kautta työllistymään kaivosalan lukuisiin eri työtehtäviin. Tiedoksi, että kaivosalan oppiin ja työllistymään kaivosalalle haetaan Sodankylän ja Kittilän alueen kaivoksille koko ajan. Vastaavanlaisia työssäoppimista, Kisälli-oppipoika-mallia voidaan soveltaa myös matkailualalle. Alueemme matkailuyrityksissä on huutava pula mm. keittiöalan tekijöistä.

 

Käytännön esimerkki tällaisesta oppimismallista, työssäoppimisesta, mestari ja kisälli mallista tulee Norjasta. Siellä vaimoni sukulaispoika Kautokeinosta suoritti suuren osan kokin opinnoistaan tekemällä niitä oikeita kokin töitä Oslolaisen hotellin keittiössä. Siis opetteli tekemään oikeita kokin töitä, ammattikokin valvovien silmien alla. Hänellä oli mm. oma pieni vastuualue Norjan Kuningasperheen aterioidessa hotellissa. Opintojen valmistettua, hänelle tarjottiin kokin töitä tästä samaisesta hotellista. Näin nuori löysi paikkansa elämässään, samalla hän tunsi olevansa osa yhteiskuntaa. Tällaista oppimismallia myös itse kannatan. Näin lopuksi, mitä parhaimmat onnentoivotukset 20-vuotta täyttävälle. Edurolle ja ennen kaikkea haluan toivottaa menestystä osassa elämässän jokaiselle Edurossa oppiasaaneelle.

Puheeni valtuustossa 16.11.2020 koskien veroäyrin korottamista.

Valtuustopuhe 22.3.2021 Kaupunginhallituksen toimintakyky. / Tilapäinen valiokunta-asia.

PS:n ryhmäpuhe Tilapäisen valiokunta-asiassa.
..
Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, viranhaltijat sekä muut paikalla olevat.

Käsittelemme asiaa, mikä ainakin allekirjoittaneelle on hyvin turhauttava aikana jolloin meillä päätöksentekijöillä pitäisi olla fokus tämän päivän sekä tulevissa haasteissa joita kuntasektorilla tuntuu piisaavan eikä tätä yhteistyötä pitäisi tyhjänpäin olla kysernalaistamassa ja siten luomassa kuntalaisille kuvaa että Rovaniemen kaupunginhallitus ei oli toimintakykyinen. 

Rovaniemen kaupunginhallitus on ollut ja tulee olemaan yhteistyö- ja siten toimintanykyinen vaalikauden aikana ja niin myös nyt kuluvan vaalikauden loppumetreillä vaikka eräät perusteettomasti toisin välttävätkin.

Onko tämä KH toimintakyvyn kyseenalaistaminen tulevien vaalien politikointia, poliittista pelaamista josta tälläisellä toimella saisi vielä mahdollisesti puristettua jonkun ylimääräisen poliittisen irtopisteen jos sitä vielä oikein hämmentäisi.

Tehdystä tutkintapyynnöstä ja sen asianmukaisuuteen enempää kantaa ottamatta niin totean, että olivatpa tutkintapyynnön tekijät ketä tahansa he ovat käyttäneet kansalaisena perustuslaillista oikeuttaan ja luottamushenkilönä velvollisuuttaan selvittääkseen heille tärkeätä asiaa.

Jos kyseisestä toimista ruvetaan nyt sitten vielä rankaisemaan tutkintapyynnön tehneitä luottamushenkilöitä niin näkisin mahdollisten rankaisutoimien perusteettomiksi ja itse en sellaiseen lähtisi. Kuntalaki ei tunne kyseistä rankaisumekanismia laisinkaan.

Kuten olen aikaisemminkin todennut, koko sijoitusvyyhti on jo saanut ylisuuret mittasuhteet ja kuntalaiset ovat siten aivan perustellusti ihmeissään asiasta.

Rovaniemen kaupunginhallituksen harjoittaminen ei ole tarkoituksenmukaista vaalien alla, sillä nyt tarvitaan yhteistyötä ja asiallista keskustelua toimintatavoista tulevat kuntatalouden haasteet tiedostaen. Sillä tekemistä riittää.

Arvoisa puheenjohtaja,
Rovaniemen kaupungin ja kuntalaisten etu huomioiden totean asianosaisena että Rovaniemen kaupunginhallitus on ollut ja on jatkossakin yhteistyö- ja toimintakykyinen eikä sen tällainen kyseenalaistaminen ole kaupunginhallituksen toimintakykyä miksikään muuttanut vaikka eräät vastuuttomasti toisin koettavatkin täällä väittää.

Lopuksi, vetoan Teihin Rovaniemen kaupunginvaltuutettuihin että miettikää asiaa ja tehkää siitä oikeita johtopäätöksiä, sillä ihan oikeat kuntatalouden haasteet odottavat ratkaisujaan ja ratkaisijaansa.

Rovaniemellä 22.3.2021
Matti Henttunen

Rovaniemen Perussuomalaiset.

Käsittelemme tänään tulevan vuoden talousarviota sekä taloussuunnitelmaa vuosille 2022-2023.

 

Kaupungin taloudenpito on haastavaaa ja tämä koronapandemia on ajanut taloudenpidon entistä haastavammaksi. 

 

Toki voimme perustellusti todeta että Rovaniemi ei ole yksin ongelmiensa kanssa vaan ongelmat kuntataloudesta ovat valtakunnalliset.


Olemme kuluvan vuoden aikana useaan otteeseen käsitelleet ja puhuneet talouden tasapainottamistoimenpiteiden tarpeista ja niiden tärkeydestä. 

 

On laadittu suunnitelmia ja laskelmia millä kaupungin kustannuksia saataisiin laskettua ja tulivirtoja vahvistettua sekä ns. oman tuotannon tehokkuutta nostettua. 

 

On Toiminnan ja Talouden Uudistusohjelmakohtia joita taloudentasapainottamistoimenpiteinä pitäisi saattaa nyt käytännön asteelle ja toimenpiteiden pitäisi näkyä myös nyt käsiteltävässä talousarviossa. 

 

Koronapandemia on ajanut kansantaloutemme ahtaalle. Täällä Lapissa se näkyy Lapinmatkailun ja työllistävien yritysten ahdinkoa.

 

Valtiovalta on huomioinut kuntatalouden tilan tulevissa valtionosuuksissa jotka Rovaniemelle ovat poikkeuksellisen suuret jopa 27M€ valtio-osuuksien lisäpanostuksena joka näkyy nyt käsiteltävässä talousarviossa

 

Toki me Perussuomalaiset olisimme halunneet kuten olemme esittäneetkin, että valtionosuuksien muodossa tulevaa hyvää oltaisiin voitu valuttaa eteenpäin myös kuntalaisten arkeen esimerkiksi vesi, sähkö ja kaukolämpökustannusten alentamisina. 

 

Näin Rovaniemi voisi osaltaan helpottaa kuntalaisten arkea nyt korona-aikana jolloin monella perheellä ja työllistävällä yrityksillä  on aito huoli tulevasta kun muutoinkin kaikki elämisen ja asumisen kustannukset ovat katossa kaupungissamme jo muutoinkin.

 

Tehdyssä talousarviossa on kuitenkin pyritty huomioimaan tarpeita niin perhepalveluiden, kylien elinvoimaisuuden varmistamiseksi kyläkoulujen ja yksityistielisäpanostusten muodossa. Nämä lisäpsnostukset talousarvioasiakirjan on osoitus siitä että Rovaniemi, kylien kaupunki tuntee vastuunsa kylien elinvoimaisuuden varmistamisessa.

 

Talousarviokäsittelyssä on esitetty myös veroprosentin ja kiinteistöveroprosentin nostoaikeista. Ymmärtääkseni vasemmisto KD:n tukemana olisivat valmiit verojen nostolle.

 

Puheeni valtuustossa 11.11.2013 koskien veroäyrin korottamista.

Laadittu talousarvio on tehty valtakunnan ja Rovaniemen taloudellinen tilanne sekä veroäyrin nostotarpeet tiedostaen. Mutta..! Rovaniemen veroäyrin korottamispaineet herättävät tunteita puolesta ja vastaan... Esitän tässä ajatuksia joilla ainakin itselleni koetan perustella niitä seikkoja joiden pohjalta kyseinen veroäyrin nostaminen ei olisi puolusteltavissa. Mielestäni veroäyrin nostaminen on juuri vastakohta sille muutokselle ja muutostarpeelle josta olemme puhuneet ja jonka johdosta koetamme saada tätä hitaasti lipuvaa laivaa kääntymään oikealle kurssille. Tarvittavat muutokset tapahtuisivat mielestäni automaattisesti kun ihan oikeasti pitäisi ruveta miettimään keinoja miten tuloja saataisiin lisää kaupunkiimme, (olen tehnyt aloitteita asiassa) ja organisaatioiden tehostamisia ihan oikeasti jouduttaisiin pohtimaan ja tekemään. Tämä veroäyrin korottaminen vesittää nämä muutostarpeet kun tästähän selvitään helpoimmalla tavalla käymällä kaupunkilaisten kukkarolla ja mennään este yli sieltä mistä aita on matalin... Se että hyytyvään koneeseen pumpataan uutta verta keinotekoisesti ei johda pitkällä juoksulla niihin muutoksiin joita olemme täällä valtuustossa ajamassa. Se että kaupungin koneisto käy kaupunkilaisten kukkarolla eikä ole valmis tarvittaviin pikaisiin muutoksiin ei ole puolusteltavissa verojen korottamisella... Veroäyrin korotus ei tue alueemme kasvua jota tarvitsemme, Veroäyrin korotus ei tue työllisyyttä, työllistymistä jota tarvitsemme, veroäyrin korotus ei tue yritysten kasvumahdollisuuksia / työllistämismahdollisuuksia eikä yritysten sijoittautumista paikkakunnallemme. Eikä se tue myöskään uusien Rovaniemeläisten perheiden sijoittumisia paikkakunnalle. Näitä edelle mainitsemiani Rovaniemi tarvitsee selvitäkseen tulevista haasteista. Näiden esittämäni tosiasioiden perusteella, mielestäni tämä veroäyrin korotus ei tue kenenkään eikä minkään tahon kiinnostavuutta Rovaniemeä kohtaan. Veroäyrin korottamisen sijasta aidosti rupeaisimme toimiin tulojen kartuttamiseksi, työllistymismahdollisuuksien luomiseksi elinkeinoelämän ja kaupunkilaisten tarpeet huomioiden. Mm. aktiivisella ja tehokkaalla elinkeinoelämän, rakentajien ja asukkaiden tarpeet huomioivalla joustavalla kaavoituksella ja maankäytöllä saisimme ihmeitä aikaan jos vain tahtoisimme. Tämä yhtenä vain esimerkkinä. Rovaniemi on mahdollisuuksien äärellä, mutta se kääntää liian monelle sellaiselle selkänsä eikä uskalla kääntää kehityssuuntaansa ainakaan kovin helpolla... Annettaan yrittäjien yrittää ja kasvaa, rakentajien rakentaa, asukkaiden laajentaa asuntojaan jne. ja näin toimillaan tuoda alueellemme hyvinvointia ja kaupungin kassaan kaivattuja veroeuroja sekä ennen kaikkea niitä uusia työpaikkoja. Tässä mielestäni lääke jota jatkojalostamalla vältyttäisiin kyseisiltä veroäyrin korottamiselta ja siten annettaisiin alueen ihmisille signaali että on muitakin tapoja selvitä tulevista haasteista veroja korottamatta. Veroäyrin nostaminen pitäisi olla se viimeinen toimenpide, kun jo muuttokeinot ovat jo käytössä, näin ei nyt ole. Tässä hieman ajatuksiani veroäyrin korottamisesta.
 

Arvoisa puheenjohtaja, Esitän että veroäyrin korottamiselta vältyttäisiin mm. edellä esittämin perustein. / Rovaniemellä 11.11.2013 /
Matti Henttunen / Kaupunginvaltuutettu.

Erä- ja luontokulttuurimuseohankkeen valtuuston PS:n ryhmäpuhe 10.5.2021.

"Olemme keskustelemassa mahdollisuudesta hakea Erä- ja luontomuseohankketta Rovaniemelle. Valtuusto tulee päättämään antaako Rovaniemen kaupunki Erä- ja luontomuseon tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen.

Tätä hienoa hanketta on markkinoitu mm. seuraavasti:

Suunnitteluvaiheessa olevasta Erä- ja luontokeskusmuseosta rakentuu

kansainvälisesti vetovoimainen, kunnianhimoinen ja yhteiskunnallisesti vaikuttava Suomen luonto- ja eräkulttuurin kokemisen ja esittelyn paikka.

Museon aihealueita ovat metsästys, kalastus, luonnontuotteiden keräily, retkeily ja muu luonnon virkistyskäyttö.

Siitä syntyy täysin uudentyyppinen vierailukohde, joka kasvattaa merkityksellisiä, yli sukupolvien kestäviä luontosuhteita yhdistämään menneisyyttä ja tulevaisuutta.

Toteutuessaan uudella museolla tulee olemaan tärkeä rooli Suomen maakuvassa ja sijaintialueen imagossa sekä aluetalouden vauhdittajana.

Tästä hienosta hankkeesta on eri tahot kuten hankkeen projektipäällikkö Timo Kukko, Visit Rovaniemen tj Sanna Kärkkäinen, Rovaniemen kaupungin palvelupäällikkö Merja Tervo sekä talousjohtaja Saara Saari esittäneet näkemyksiä jossa Erä- ja luontokeskusmuseo tullessaan Rovaniemelle olisi kieltämättä hieno mahdollisuus ja kokonaisuus osaksi kaupunkimme arktisuutta ja Arctikum prändiä.

Meillä Rovaniemellä on jo olemassa hienosti hoidettuja kulttuuriyksiköitä, jotka ovat meidän vahvuuksiamme myös matkailun näkökulmasta ja Erä- ja luontomuseohanke toteutuessaan lisäisi tätä vetovoimaista kokonaisuutta huomattavasti.

Rovaniemi ymmärtää kulttuurin merkityksen ja vuonna 2019 kaupunki käytti kulttuuripalveluihin nettona noin 9M€.

Meillä kuntana on myös velvollisuuksia joiden täyttämiseen meidän pitää lähitulevaisuudessa investoida merkittävästi. Tarvitsemme kouluja, päiväkoteja, ikäihmisten palveluita ja muuta lakisääteisiä palveluita, jolloin vuoden 2022 kaupungin investoinnit ovat jo nyt n.29M€ ja seuraavina vuosina 2023-2024 noin 40M€ vuodessa.

Asioita pitää siis priodisoida tärkeysjärjestykseen.

Meidän täytty pohtia toteutettavien kouluinvestointien lisäksi nyt tämän erä- ja luontomuseohankkeen investointien ja hankkeen vuotuisten käyttökustannusten kokonaisuutta.

Rovaniemen PS:n valtuustoryhmä on pohdinnassaan kiinnittänyt huomiota myös kaupungin nopeaan velkaantumiseen.

Kyseinen Erä- ja luontomuseohanke toteutuessaan lisäisi mahdollisista valtiolta saatavista tuista huolimatta merkittävästi kaupungin velkaantumista entisestään joten Perussuomalainen valtuustoryhmä suhtautuu varauksellisesti tähän sinänsä hyvään hankkeeseen ja hankkeen tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen jättämiseen josta nyt olemme tänään päättämässä.

Erä- ja luontomuseohankkeen toteuttamisen ajankohta osuu siis erittäin haasteelliseen taloustilanteeseen ja siksi toteamme että kyseisen hankkeen toteuttamisen ajankohta sellaisenaan ei ole nyt.

Yhtenä huomattavasti keveämpänä vaihtoehtona näkisimme Erä- ja luontomuseohankkeen yhdistämisen Metsämuseoon sen mahdollisen siirron yhteydessä kun sen aika koittaa mikä mielestämme tukisi alueen kokonaisuutta ja sen arktisuutta sekä toisi toteutuessaan kaupungille huomattavia synergiaetuja.

Arvoisa puheenjohtaja, edellä esitetyn perusteella Rovaniemen Perussuomalainen valtuustoryhmä ei puolla tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen jättämistä sellaisenaan.

Perussuomalainen valtuustoryhmä antaa kuitenkin jäsenilleen vapaat kädet tehdä ratkaisunsa tässä asiassa.

Rovaniemellä 10.5.2021
Rovaniemen Perussuomalaiset".

Puhe kutsuntatilausuudessa. Hieno kutsuntatapahtuma Someroharjulla.

Hieno tilaisuus tänään Someroharjun varuskunnassa, missä kutsuntatilaisuudessa sain kunnian esittää Rovaniemen kaupungin ja kaupungin hallituksen terveiset nuorille, joilla on elämä edessä ...  🇫🇮

Puheeni kutsuntatilanteessa Someroharjulla 28.10.2020.
...
"Olen Matti Henttunen Rovaniemeltä res.kapteeni ja tuon Teille nuorille Rovaniemen kaupungin ja kaupungin hallituksen tervehdyksen.

Kerron Teille myös näkemyksiäni ja kokemuksiani omasta varusmiesajastani 80-luvulta.

Haluan omien kokemusteni kautta, rohkaista Teitä nuoria, kun Te nyt olette aloittamassa oman varusmies palveluksenne jonkin ajan kuluttua.

Varusmiespalvelus on Teille jokaiselle ainutlaatuinen tilaisuus, suuri mahdollisuus ja kokemuksena ikimuistoinen.

Palvelus kauden aikana Te tulette oppimaan mm. sosiaalisia taitoja sekä arkisia kädentaitoja, joita Te jokainen tulette tarvitsemaan omassa elämässänne.

Palveluksenne aikana Te tulette saamaan ystäviä ja nämä ystävyyssuhteet saattavat kestää läpi koko Teidän elämänne.

Puolustusvoimain tarjoama koulutus ja etenkin sen johtajakoulutus Suomessa on erittäin korkealaatuista ja arvostettua.

Mielestäni se on Teille nuorille mahdollisuus, joka Teidän kannattaa hyödyntää, sillä se on ehkä niitä parhaimpia opinahjoja, jossa nuori saa valmiudet tulevaan elämäänsä.

Haluaisin ohjeistaa Teitä nuoria.
Ottakaa tuleva varusmieskoulutus tosissanne, sillä se kannattaa, kuten myöhemmin elämässänne tulette huomaamaan.

Työmarkkinat ja työnantajat arvostavat hyvin suoritettua sotilaskoulutusta.

Esimerkkinä tästä voin kertoa Teille kokemukseni ensimmäisestä työpaikkahaas-
tattelustani Rovaniemellä.

Rovaniemen Kauppa Oy oli aikoinaan iso tukkuliike, joka haki kenttäosastolle työntekijöitä. Työhaastattelussa toimitusjohtaja haastatteli nuorta 20- kymppistä kaveria, se kaveri olin minä.

Se haastattelu on jäänyt minulle erityisesti mieleeni, sillä siinä toimitusjohtaja kertoi omasta RUK:n kurssistaan ja minä omasta RUK:n kurssistani nro 170.
Ne "sotakokemukset" puolin ja toisin vaidettuamme, paiskasimme kättä ja toimitusjohtaja sanoi, että tervetuloa töihin huomenna kello 8.

35-vuoden aikana olemme Roipparin ja Oluthuoneen yrittäjinä työllistäneet lukuisia nuoria ja antaneet heille näin ensikosketuksen työelämään.

Mieleeni on erityisesti jääneet ne nuoret naiset, jotka olivat suorittaneet varusmiespalveluksen ja olivat kouluttautuneet reservin kersanteiksi. 

He olivat työelämässäänkin niitä kersantteja, joihin saattoi luottaa ja antaa haastavankin tehtävän hoidettavaksi.

Eveliina -niminen nuori nainen, on hyvä esimerkki, kuinka ihmissuhteet voivat kehittyä työsuhteessakin.
Hänestä on tullut meille hyvä perhetuttava ja sen lisäksi hän on yhden poikamme kummi.

Jos olisi enemmän aikaa, niin voisin kertoa Teille useita tarinoita isästäni, tuosta sodan käyneestä luutnantista.

Miten hänen komppaniansa tuhosi hyökkäävän venäläisen pataljoonan ja n. 2000 vihollissotilasta. Kyseisessä taistelussa Isäni vangitsi venäläisen kapteenin.
Tästä Hän sai mm. 4-luokan vapaudenristin leväin kera. Tai kertoa taistelustaan venäläisen kapteenin ja luutnantin kanssa... Mutta ne tarinat jätettäkööt toiseen kertaan.

Haluan vielä Teille nuorille korostaa, että varusmiespalvelus on Teille ainutlaatuinen tilaisuus, suuri mahdollisuus ja ikimuistoinen kokemus jonka te tulette kokemaan vain kerran.

Ja muistakaa myös sekin tosiasia, että meistä kaikista ei tule johtajia eikä tarvitse tullakkaan, joten Teidän on pidettävä huoli myös toisistanne.
Eli Kaveria ei jätetä ..!

Lopulsi haluan Rovaniemen kaupungin sekä itseni puolesta Toivotan Teille kaikkea hyvää ja menestystä alkavaan varusmiespalvelukseenne ja ennen kaikkea elämäänne, sillä Teillä on elämä edessänne kaikkine mahdollisuuksineen, joten tarttukaa niihin. Tuleva armeija-aikanne on yksi niistä..".

...

Rovaniemellä 28 10.2020

Matti Henttunen

bottom of page